Sälja Företag
Vårt arbete omfattar värdering, upprättande av ett försäljningsprospekt, marknadsföring, kontakt med presumtiva köpare, presentation av intressenter, förhandlingar och avtalsskrivning, genomförande samt uppföljning av formalia. Kort sagt vi tar ansvar som projektledare och leder försäljningsprocessen fram till avslut.

Vi marknadsför våra objekt beroende på vilken typ av företag/fastighet det gäller. I ett första steg söker vi identifiera naturliga och möjliga intressenter. Bedöms det lämpligt marknadsför vi våra objekt genom annonsering i riks- och lokalpress och genom vårt kontaktnät. Dessutom har vi en bank av intressenter som tidigare anmält intresse. På detta sätt fångar vi också upp ej branschanknutna köpare som kanske ej upplevs som naturliga och vi får en bred bearbetning av marknaden.

Ett företags värde bestäms främst av företagets avkastning och dess substans, men också av vilken köpare man finner. Konsten att sälja företag är att hitta ”rätt” köpare. Det är därför angeläget att nå flera intressenter.

En företagsöverlåtelse tar inte alltid slut i och med att avtalet är undertecknat och tillträde skett. Ibland krävs säljarens fortsatta medverkan i någon form och köparen kan ha utfästelser att leva upp till. Vi medverkar tills alla frågor är avklarade.